1. Thời gian bảo hành
Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu chính thức tùy theo các dịch vụ mà khách hàng sử dụng.
 

Acquy-pro